Znamy budżet Gminy na 2012 rok!

Radni podczas grudniowej sesji Rady Gminy uchwalili budżet Gminy na 2012 rok. Dochody ustalono w łącznej kwocie 102 916 990 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 111 765 569 zł. Deficyt budżetowy wynosi zatem 8 848 579 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Na co Gmina przeznacza środki z budżetu?

Po stronie wydatków mamy wydatki bieżące (80 367 448 zł) oraz wydatki majątkowe (31 398 121 zł). Wydatki majątkowe stanowią 28,09% planu wydatków ogółem.

Budżet gminy - kliknij aby powiększyć

Budżet gminy - kliknij aby powiększyć

 

Co kryje się pod każdym z działów?

Plan wydatków majątkowych gminy Suchy Las na rok 2012
Rolnictwo i łowiectwo
– kwota łączna 6 157 000 zł, w tym:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej w Złotnikach I etap projekt – 25 000 zł
 • Budowa wodociągu w Zielątkowie ul. Akacjowa i Dębowa – 300 000 zł
 • Budowa kanalizacji w ul. Rzemieślniczej w Suchym Lesie – 150 000 zł
 • Budowa kan. deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic: Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie – 3 144 000 zł
 • Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie ulice: Obornicka i Rynek, Poznańska, Dworcowa, Tysiąclecia, Za Parkiem, Czereśniowa, Łąkowa, Kościelna, Biedruszczana, Polna, Maniewska, Chojnicka – 2 390 000 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ulic: Ogrodowa, Powstańców Wlkp., Świerczewskiego w Biedrusku – 48 000 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Golęczewie – 100 000 zł

Transport i łączność
– kwota łączna 5 526 000 zł, w tym:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w Biedrusku etap III – 1 250 000 zł
 • Budowa chodnika ul. Bogusławskiego na odcinku od Starej Drogi do ul. Obornickiej w Suchym Lesie – 100 000 zł
 • Budowa chodnika ul. Nektarowej od ul. Obornickiej do ronda w Suchym Lesie – 30 000 zł
 • Modernizacja ul. Nektarowej w Suchym Lesie – 300 000 zł
 • Budowa nowej nakładki na ul. Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie na odcinku od ronda do ul. Borówkowej – 500 000 zł
 • Przebudowa skrzyżowania w Chludowie, drogi K-11 Zielątkowo– 700 000 zł
 • Przedłużenie ul. Jaśminowej w Suchym Lesie I etap projekt– 50 000 zł
 • Przejście pieszo-rowerowe do ul. Wałeckiej przez tory kolejowe– 70 000 zł
 • Budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie – 50 000 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej
 • (od ul. Meteorytowej) w Suchym Lesie – 26 000 zł
 • Budowa chodnika w Chludowie od ul. Łąkowej do cmentarza– 400 000 zł
 • Budowa chodnika w Suchym Lesie wzdłuż ul. Obornickiej, od ul. Sucholeskiej do wejścia do Galerii Sucholeskiej – 40 000 zł
 • Budowa kładki w Suchym Lesie nad ul. Obornicką, od strony parkingu przy Kościele do Galerii Sucholeskiej I etap projekt – 50 000 zł
 • Przebudowa ul. Żurawinowej w Suchym Lesie na pieszojezdnię
 • I etap projekt drogowy wraz z kanalizacją deszczową – 50 000 zł
 • Opracowanie koncepcji budowy ronda w Suchym Lesie, skrzyżowanie ulic: Rolnej i Bogusławskiego – 20 000 zł
 • Budowa chodnika łączącego przystanek autobusowy przy ul. Obornickiej w Suchym Lesie z Halą Sportowo-Widowiskową – 30 000 zł
 • Przebudowa schodów pomiędzy ul. Rolną a ul. Jaśminową w Suchym Lesie – 50 000 zł
 • Budowa chodnika w Golęczewie ul. Dworcowa (odcinek pomiędzy ulicami Lipową a Strażacką) I etap projekt – 10 000 zł
 • Budowa nawierzchni dróg ulic: Tarninowej i Ognikowej, Forsycjowej, Azaliowej itp. w Złotnikach – 1 050 000 zł
 • Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie gminy Suchy Las, w tym droga Radojewo-Biedrusko – 200 000 zł
 • Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek – ulice: Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa – 500 000 zł
 • Budowa urządzeń ograniczających prędkość – 50 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa
– kwota łączna 8 237 640 zł, w tym:

 • Zagospodarowanie terenu RYGA – 67 640 zł
 • Teren rekreacyjno-sportowy budowa parku, placu zabaw przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie – 140 000 zł
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie – 30 000 zł
 • Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne – 8 000 000 zł

Administracja publiczna
– kwota łączna 1 047 000 zł, w tym:

 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie – 150 000 zł
 • Zakup sprzętu i oprogramowania – 100 000 zł
 • Funkcjonowanie Biura Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las – 125 000
 • Wydatki z „Priorytetu Lokalnego” rozbudowa monitoringu naos. Grzybowym – 17 000 zł
 • Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Suchy Las – budowa infrastruktury – 150 000 zł
 • Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las zakup komputerów – 505 000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
– kwota łączna 50 500 zł, w tym:

 • Wydatki OSP – 50 500 zł

Różne rozliczenia

– kwota łączna 199 011 zł, w tym:

 • Rezerwa inwestycyjna – 199 011 zł

Oświata i wychowanie
– kwota łączna 1 482 700 zł, w tym:

 • Budowa placu zabaw przy budynku szkoły w Chludowie (projekt w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła” wniosek złożony o dofinansowanie ze środków UE) – 230 000 zł
 • Budowa placu zabaw przy budynku szkoły w Golęczewie (projekt w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła” wniosek złożony o dofinansowanie ze środków UE) – 127 700 zł
 • Budowa parkingu przed budynkiem szkoły w Golęczewie – 65 000 zł
 • Budowa przedszkola w Chludowie – 800 000 zł
 • Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Chludowie – 60 000 zł
 • Instalacja monitoringu w budynkach oświatowych w Gminie Suchy Las – 100 000 zł
 • Rozbudowa sieci teleinformatycznej w jednostkach oświatowych – 100 000 zł

Ochrona zdrowia
– kwota łączna 5 000 zł, w tym:

 • Wydatki z „Funduszu Sołeckiego” zakup defibrylatora w ramach FS wsi Chludowo – 5 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– kwota łączna 2 021 000 zł, w tym:

 • Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – 800 000 zł
 • Odprowadzenie wód deszczowych w Suchym Lesie projekt – 46 000 zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej w Złotkowie rejon aktywizacji gospodarczej – 800 000 zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Rolnej w Suchym Lesie, projekt – 30 000 zł
 • Zakup zadymiarki do kontroli szczelności urządzeń sanitarnych – 20 000 zł
 • Budowa oświetlenia w ul. Lipowej w Suchym Lesie – 40 000 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Gajowej w Suchym Lesie – 60 000 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Wyrzykowskiej w Zielątkowie – 20 000 zł
 • Budowa oświetlenia w Złotnikach Wsi doświetlenie projekt – 2 000 zł
 • Budowa oświetlenia w Golęczewie ul. Dworcowa (1 lampa) doświetlenie projekt – 3 000 zł
 • Oświetlenie ulic: Wodnej, Kwiatowej i Błękitnej w Golęczewie – 100 000 zł
 • Oświetlenie ulic: Alejowej i Meteorytowej w Suchym Lesie – 40 000 zł
 • Budowa oświetlenia w Suchym Lesie, ulice: Sucha, Strumykowa, Mokra – 60 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– kwota łączna 5 920 480 zł, w tym:

 • Budowa świetlicy przy remizie OSP w Golęczewie – 720 480 zł
 • Budowa centrum kultury w Suchym Lesie – 5 200 000 zł

Kultura fizyczna
– kwota łączna 751 790 zł, w tym:

 • Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Suchym Lesie – 100 000 zł
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią – 500 000 zł
 • Wydatki z „Priorytetu Lokalnego” budowa płyty boiska przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie – 59 790 zł
 • Zakup i instalacja przemienników częstotliwości na silnikach pomp wodnych oraz silnikach centrali wentylacyjnej w Parku Wodnym OCTOPUS – 70 000 zł
 • Dotacja celowa na założenie tynku dźwiękochłonnego w Hali Sportowo-Widowiskowej w Suchym Lesie – 22 000 zł.

Z pełną wersją uchwały budżetowej wraz załącznikami mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchy Las bip.suchylas.pl (Rada Gminy – Uchwały Rady Gminy).