Szykują się zmiany…

Zgodnie z zobowiązaniami nałożonymi przez Unię Europejską, szykują się znaczące zmiany związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o odpadach, przygotowana przez Ministerstwo Środowiska. Wchodzące w życie przepisy, mają umożliwić osiągniecie celów zawartych w dyrektywie Rady Europejskiej w sprawie składowania odpadów a dokładnie redukcji odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Celem jest również wyeliminowanie tzw. dzikich wysypisk, czyli polepszenie stanu środowiska naturalnego wokół nas.
W związku z wejściem w życie, w dniu 01.01.2012, przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu, czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, stawki i sposób naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalane będą przez gminę, która zgodnie z już obowiązującymi przepisami, zobowiązana jest do przejęcia odpowiedzialności za odpady. Tryb, sposób i częstotliwość wnoszenia opłat przez mieszkańców ustalana również będzie przez gminę.
Mieszkaniec gminy nie będzie decydował o wyborze przedsiębiorcy, który odbierać  będzie odpady komunalne oraz surowce wtórne z jego nieruchomości – zrobi to za niego gmina.
Do  momentu wprowadzenia przez gminę nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi tj. przed dniem 30.06.2013 właściciel nieruchomości:

  • może korzystać z dotychczasowej umowy, przekazując do urzędu gminy informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne we wskazanym przez urząd terminie,
  • może korzystać z nowego systemu gminnego (na zasadach określonych przez gminę) w przypadku zmian dokonanych na podstawie  nowej  ustawy.

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadów na terenie całej gminy, sprawować będzie gmina. Wszelkie informacje oraz ostateczne daty wdrażania przepisów związanych z zachodzącymi zmianami systemu odbioru odpadów będą podane do wiadomości  przez gminę.

Zmiany w datach
(źródło www.mos.gov.pl )
Jak podaje, na oficjalnej stronie internetowej, Ministerstwo Środowiska, w ustawie przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań:
1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu musi zostać rozstrzygnięty wybór przedsiębiorcy na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.
Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi.
ZGK SUCHY LAS