Konsultacje społeczne w sprawie „Kodeksu reklamowego”

Krajobraz Suchego Lasu przez kilkanaście ostatnich lat został zaśmiecony reklamami. Banery, totemy, reklamy wielkoformatowe, chorągiewki i inne podobne urządzenia są nagminnie stawiane gdzie popadnie, często bez zgody właściciela gruntu.

Sucholeski urząd przeprowadził ankietę, której wyniki jednoznacznie wskazują, iż mieszkańcy naszej gminy podzielają pogląd o konieczności oczyszczenia przestrzeni z nadmiaru reklam poprzez odpowiednie uregulowania prawa lokalnego.

Ustawa krajobrazowa
W październiku 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę, której celem było opracowanie „Kodeksu reklamowego” ustalającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Takie uchwały mogą podejmować wszystkie gminy w Polsce w związku z obowiązującą od kwietnia 2015 r. tzw. ustawą krajobrazową. Kwestią reklam w przestrzeni publicznej zajmuje się także Stowarzyszenie Metropolia Poznań w odniesieniu do wszystkich gmin w nim zrzeszonych.

Przeciwko podatkom
Obecnie gotowy jest już projekt kodeksu, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy lub na urzędowej stronie BIP. 5 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego mieszkańcy wyrażali swoje wątpliwości i zgłaszali liczne uwagi do projektu.
Najwięcej było pytań o kwestie finansowe, a zwłaszcza przewidywaną wysokość podatków, jakie gmina będzie mogła nałożyć na właścicieli tablic i urządzeń reklamowych. Urzędnicy kilkukrotnie musieli tłumaczyć, że „Kodeks reklamowy” nie zawiera takich uregulowań i dopiero po jego uchwaleniu gmina może (choć nie musi) przystąpić do procedowania uchwały zawierającej stawki podatkowe i kary finansowe za reklamy nielegalne.
Co więcej, należy nadmienić, że przynajmniej radni klubów INICJATYWA MIESZKAŃCOW-GMINA RAZEM opowiadają się jednoznacznie przeciwko takim podatkom. Naszym celem jest bowiem ochrona krajobrazu i ład przestrzenny, a nie wprowadzanie kolejnych obciążeń finansowych mieszkańców.

Dyskusja trwa
Pojawiło się też wiele pytań i uwag dotyczących nowych zasad lokalizacji urządzeń reklamowych, odległości pomiędzy nimi a granicami działek, sposobu traktowania tablic dwustronnych, odległości reklam od pomników przyrody i zabytków, długości okresu przewidzianego na dostosowanie tych urządzeń do nowych wymogów, a nawet uwagi lingwistyczne.
Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana podczas lutowego posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem „Kodeksu reklamowego” i składania pisemnych uwag, co można uczynić do 5 marca 2018 r. Tylko uwagi złożone na piśmie będą rozpatrywane przez wójta w dalszym postępowaniu. Ostateczny kształt uchwały będzie podlegał głosowaniu Rady Gminy.

Agnieszka Targońska
przewodnicząca Komisji
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las