Reforma szkolnictwa w sucholeskiej gminie

Kiedy w lutowym numerze naszego magazynu pisaliśmy o organizacji szkolnictwa na terenie gminy Suchy Las, związanej z reformą edukacyjną, mówiliśmy o tym, jak będą przebiegały poszczególne etapy tego procesu.

Pierwszym krokiem była Debata Oświatowa, która odbyła się 25 stycznia 2017 roku podczas spotkania z mieszkańcami gminy, na którym przedstawione zostały dwa warianty dotyczące organizacji szkół w gminie Suchy Las.
Następnym krokiem było spotkanie konsultacyjne 14 lutego, na którym dokonano analizy dotychczasowych ustaleń i wypowiedzi na ten temat, na którym przyjęto założenie, że w 2020 roku powstanie nowy obwód szkolny dla uczniów z sołectw i osiedli: Złotkowo, Złotniki Wieś i Złotniki Osiedle.
Ponieważ projekt uchwały podjęty 23 lutego został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe, co było warunkiem koniecznym, 30 marca 2017 r. podjęta została uchwała ostateczna w tej sprawie. Uchwała określa: sieć szkół podstawowych, gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez gminę Suchy Las oraz granice ich obwodów, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. jak również sieć ośmioletnich szkół podstawowych i granice ich obwodów od 1 września 2019 r.
Ze szczegółami Uchwały Rady Gminy w tej sprawie, można oczywiście zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las.

Będzie liceum
Ważnym novum jest powstanie na terenie gminy Liceum Ogólnokształcącego. Ściślej mówiąc, będzie to filia Liceum Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu, usytuowana w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej im.
W. Bogusławskiego przy ul. Szkolnej. Od 1 września 2017 r uruchomione zostaną dwie pierwsze klasy liceum.
Ale jak zwykle bywa w takich sytuacjach i ta okoliczność nie jest wolna od wątpliwości czy emocji organizacyjnych. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Gmina Razem znajdujemy informację autorstwa radnego Gminy Suchy Las Krzysztofa Pilasa, do którego jako przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Gminy, rodzice zgłaszają sporo uwag i wątpliwości, które powinno się wyjaśnić zanim nowa placówka ruszy – pisze pan radny. Z tego co czytamy, nie sam fakt powstania liceum w Suchym Lesie, ale miejsce prowadzenia zajęć budzi wątpliwości rodziców. W związku z tym radny Krzysztof Pilas złożył interpelację w tej sprawie, obiecując odpowiedź na swoje pytania niezwłocznie upowszechnić. Interpelacja zawiera prośbę o informację o liczebności uczniów każdej z klas (I – VI) oraz ilu uczniów w każdej klasie jest spoza rejonu, a także pytania czy ulokowanie Liceum w Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej nie spowoduje zamieszania w budynku, jak będą chronieni najmłodsi uczniowie i czy takie rozwiązanie nie spowoduje dwuzmianowości.

Dyrekcja PLO zapewnia
Tymczasem dyrekcja Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego informuje na swojej stronie internetowej jednoznacznie, że uruchamiając od 1 września dwie pierwsze klasy w wydzielonej części budynku sucholeskiej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 15, będzie się starała w taki sposób poprowadzić działalność szkoły średniej, by w jak najmniejszym stopniu była ona uciążliwa dla przebywających w tym samym budynku dzieci. Przeprowadzony będzie remont, polegający na wstawieniu ściany oddzielającej korytarz licealistów od korytarza uczniów podstawówki oraz utworzeniu oddzielnych toalet i szatni. Lekcje będą się zaczynać o godz. 8.15, gdy uczniowie podstawówki są już w swoich klasach. Licealiści nie będą korzystać ze szkolnej stołówki, dlatego zdaniem dyrekcji PLO nie będzie potrzeby, by chodzili oni po innych częściach budynku szkoły podstawowej. Liceum będzie działało na podobnych zasadach jak w Poznaniu, w związku z czym uczniowie będą mieli do wyboru nawet cztery przedmioty rozszerzone.

Nabór do liceum
Ważną informacją jest to, że nabór do liceum trwa do 15 maja 2017 roku.
Ponieważ informacje te rozwiewają , a przynajmniej powinny rozwiewać wątpliwości rodziców zawarte w interpelacji, pytamy pana radnego o jej celowość.
– O ile szkoły podstawowe podlegają pod Urząd Gminy, o tyle liceum nie, a zatem nie jest dla Rady Gminy stroną, dlatego proszę o jednoznaczną w tym zakresie odpowiedź pana wójta, jako gwarancję tych rozwiązań – wyjaśnia radny.
Cóż, na pewno na tym etapie realizacji dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, rzeczywiście warto pomyśleć o każdym szczególe, aby w nieodległej już przyszłości nie żałować popełnionych w tym zakresie ewentualnych błędów.

Ryszard Bączkowski